www.pudn.com > mimoprecoding.rar > tx_make_int_num_ofdm_syms.m, change:2006-03-14,size:765b


function out_bits = tx_make_int_num_ofdm_syms(tx_bits, sim_options) 
global sim_consts; 
n_tx_bits = length(tx_bits);%生成的发送比特的数量,即一个包所包含的比特数 
n_syms = sim_consts.NumDataSubc;% 承载数据的载波数 
n_bits_per_sym = get_bits_per_symbol(sim_options.Modulation);% 1-BPSK;2-QPSK;4-16QAM;6-64QAM 
n_ofdm_syms = ceil(n_tx_bits/(n_syms*n_bits_per_sym));% 1920/48×2=20 
% if Radon Hurwitz transform is used we need an even number of OFDM symbols 
if sim_options.UseTxDiv 
   if rem(n_ofdm_syms,2) ~= 0 
      n_ofdm_syms = n_ofdm_syms + 1; 
   end 
end 
%仿真过程中这种补齐方法会带来不变,最好在sim_options中把bit数设好 
pad_bits = randn(1, n_ofdm_syms*n_syms*n_bits_per_sym - n_tx_bits) > 0;%20*48*2-1920=0   
out_bits = [tx_bits  pad_bits]; 

2018无需申请注册送58体验金